Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (2023)

Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (1)Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (2)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (3)
De Klaagmuur in Jeruzalem, met daarachter de gouden Rotskoepel.
© AFP/CORBIS
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (4)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (5)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (6)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (7)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (8)Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (9)Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (10)

Drie van 's werelds grootste religies -- demonotheïsttradities van het jodendom, het christendom en de islam -- zijn allemaal geboren in het Midden-Oosten en zijn allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het christendom is ontstaan ​​vanuit de joodse traditie en de islam heeft zich zowel vanuit het christendom als het jodendom ontwikkeld.

Hoewel er verschillen zijn geweest tussen deze religies, was er in het islamitische Spanje en andere plaatsen door de eeuwen heen een rijke culturele uitwisseling tussen joden, christenen en moslims.


Jodendom

Een korte geschiedenis van het jodendom

Het jodendom is de oudste nog bestaande monotheïstische religie, ontstaan ​​in het oostelijke Middellandse Zeegebied in het tweede millenniumv.G.T. Abraham wordt traditioneel beschouwd als de eerste Jood en een verbond met God te hebben gesloten. Omdat het judaïsme, het christendom en de islam allemaal Abraham erkennen als hun eerste profeet, worden ze ook wel de Abrahamitische religies genoemd.

Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (11)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (12)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (13)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (14)
Een oud muurreliëf met een religieus tafereel [vergroten]
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (15)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (16)

Terwijl er in de geschiedenis altijd een kleine gemeenschap van joden wasPalestina, op 73CE. het Romeinse rijk verspreidde de joden na een opstand tegen het Romeinse gezag. De meeste joden woonden toen inVerspreiden, als minderheden in hun gemeenschappen, tot de oprichting van de staat Israël in 1948.

Toen joden van over de hele wereld zich in het moderne Israël vestigden, ontdekten ze dat zich in verschillende gebieden verschillende subculturen hadden ontwikkeld met een eigen geschiedenis, talen, religieuze praktijken, gewoonten en keuken.


Joodse culturele groepen

Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (17)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (18)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (19)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (20)
Dakloze joden arriveren op zoek naar een nieuw leven, Haifa, Palestina, 21 juli 1947. [vergroten]
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (21)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (22)

Joden uit Duitsland en Oost-Europa stonden bekend als Ashkenazim (van "Asjkenazisch" het Hebreeuwse woord voor Duitsland). Jiddisch, een samensmelting van Duits en Hebreeuws, was de gesproken taal van de Asjkenazen. In Europa hadden joden de neiging om - al dan niet vrijwillig - gescheiden te zijn van de christelijke bevolking. Vanaf het einde van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw kwamen veel Asjkenazische joden naar Palestina om te ontsnappen aan de vervolging en discriminatie waarmee ze werden geconfronteerd vanwege hun religie.

Sefardische joden traceren hun voorouders naar het Iberisch schiereiland (het huidige Spanje en Portugal; "Sefardische" komt van het Hebreeuwse woord voor Spanje). Ooit spraken ze Ladino, een mengeling van Hebreeuws en Spaans.

Mizrahi-joden (van het Hebreeuwse woord voor oosterse, ook wel oosterse joden genoemd) vinden hun oorsprong in Noord-Afrika en Azië. Mizrahi en Sefardische joodse gemeenschappen hadden de neiging om in hun respectieve samenlevingen te worden geïntegreerd.


Jodendom in Israël en Amerika

Er is een groot verschil van mening onder de Israëlische joden over de rol die de joodse religieuze wet in de staat zou moeten spelen. Tot voor kort was het orthodoxe jodendom de enige vorm van religie die formeel en wettelijk erkend was in Israël. Hoewel minder conservatieve takken van het judaïsme nu gedeeltelijk worden erkend, blijft de orthodoxie politiek en juridisch dominant.

Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (23)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (24)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (25)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (26)
Een orthodox-joodse man bidt bij de westelijke muur in Jeruzalem. [vergroten]
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (27)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (28)

Veel Israëlische joden omschrijven zichzelf in termen van hun mate van naleving van de joodse wet. Ongeveer de helft belt zelfseculier; ongeveer 15 tot 20 procent beschouwt zichzelf als orthodox of ultraorthodox; en de rest beschrijft zichzelf als traditioneel opmerkzaam, maar niet zo streng als de orthodoxen.

In de Verenigde Staten heeft het debat over de noodzaak om de Joodse wet na te leven geleid tot de ontwikkeling van drie grote bewegingen. Orthodoxe joden geloven dat de joodse wet onveranderlijk en verplicht is. Conservatieve joden beweren dat Gods wetten in de loop van de tijd veranderen en evolueren. Hervormende en Reconstructionistische Joden geloven dat deze wetten slechts richtlijnen zijn die individuen kunnen volgen of niet. Bovendien zijn er veel joden in de Verenigde Staten die seculier of atheïst zijn. Voor hen is hun jodendom eerder een cultuur dan een religie.


Wat Joden geloven

Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (29)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (30)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (31)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (32)
Voorlezen uit de Thora [vergroten]
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (33)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (34)

Joden geloven in één god en zijn profeten, met speciaal respect voor Mozes als de profeet aan wie God de wet gaf. De Joodse wet is vastgelegd in deThora(ook bekend als de Pentateuch) en de Talmoed (verzamelde commentaren op de Thora voltooid in de vijfde eeuw G.T.).

Het judaïsme houdt zich meer bezig met acties dan met dogma's. Met andere woorden, het naleven van regels die het menselijk gedrag reguleren, is een grotere zorg geweest dan debatten over geloof in de joodse traditie. Volgens het orthodoxe jodendom, de joodse wet ofhalacha, bevat 613 geboden die door God in de Thora zijn gegeven, evenals regels en gebruiken die zijn uitgewerkt door geleerden en gewoontes. De joodse wet heeft betrekking op zaken als gebed en ritueel, dieet, regels die de persoonlijke status regelen (huwelijk, echtscheiding, geboorte, overlijden, erfenis, enz.) viering van de uittocht van de joden uit de slavernij in Egypte).


De opvattingen van het jodendom over het christendom en de islam

Joden geloven niet in de profeten na de Joodse profeten, waaronder Jezus en Mohammed. Daarom onderschrijven ze niet het idee dat Jezus de Messias en de zoon van God was, noch geloven ze in de leer van de islam.


Christendom

Een korte geschiedenis van het christendom

Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (35)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (36)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (37)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (38)
Een luchtfoto van Istanbul, Turkije, voorheen Constantinopel [vergroten]
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (39)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (40)

Het christendom begon als een uitloper van het jodendom in de eerste eeuw G.T. Totdat keizer Constantijn zich in 324 G.T. tot het christendom bekeerde, werden vroege christelijke gemeenschappen vaak vervolgd. Het was toen dat het Romeinse Rijk het Heilige Roomse Rijk werd en de hoofdstad verhuisde van Rome naar Constantinopel (voorheen Byzantium en nu Istanbul). De ontwikkeling van christelijke groepen kwam voort uit grote en kleine splitsingen.

De orthodoxe kerk en haar patriarch scheidden zich in 1054 G.T. af van de rooms-katholieke kerk en de paus vanwege politieke en leerstellige verschillen. In de 16e eeuw leidde Maarten Luther, boos over de corruptie van het katholieke pausdom, een hervormingsbeweging die leidde tot de ontwikkeling van het protestantisme.

Christelijke missionarissen bekeren over de hele wereld, en er zijn grote populaties christenen op elk continent op aarde, hoewel de vormen van het beoefende christendom variëren.


Christendom in het Midden-Oosten

Veel vroegchristelijke heiligen woonden in het Midden-Oosten. De traditie van ascetisme (ontkenning van fysieke genoegens om dichter bij God te komen) ontwikkelde zich voor het eerst in het Midden-Oosten, en de monastieke traditie heeft daar haar wortels.

Tot de christenen in het Midden-Oosten behoren tegenwoordig Kopten, Maronieten, Russisch-orthodoxen, Grieks-orthodoxen, rooms-katholieken, Armeens-orthodoxen, Armeens-katholieken, Assyriërs en protestanten. Deze groepen hebben verschillende liturgische talen, rituelen en gebruiken, en verschillende leiders die hun geloof leiden.

De koptische kerk, de dominante vorm van het christendom in Egypte, is ontstaan ​​uit een leerstellige splitsing in de kerk op het concilie van Chalcedon in 451. De Egyptische regering steunt het recht van de kopten om hun cultuur te aanbidden en te behouden, maar er is enig geweld tegen de gemeenschap door extremistische moslims.

Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (41)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (42)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (43)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (44)
De oprichting van Libanon als onafhankelijke staat wordt aangekondigd op de trappen van een maronitische kerk, Libanon, 1920. [vergroten]
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (45)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (46)

De maronitische kerk werd in de vijfde eeuw gesticht door volgelingen van een Syrische priester genaamd Maroun. De Maronitische Patriarch, gevestigd in Libanon, begeleidt zijn volgelingen in de leer van Maroun en andere heiligen. Maronieten zijn nog steeds een van de machtigste politieke gemeenschappen in Libanon.

Er leven tegenwoordig ook christelijke gemeenschappen van verschillende sekten in Syrië (10 procent van de bevolking), Jordanië (6 procent), de Westelijke Jordaanoever (8 procent) en Irak (3 procent), met kleinere percentages in andere landen in het Midden-Oosten.

In de 19e en het begin van de 20e eeuw emigreerden veel christenen uit het huidige Syrië en Libanon (toen het Ottomaanse rijk) naar de Verenigde Staten en andere landen. Hoewel christenen tegenwoordig een minderheid vormen in het Midden-Oosten, is meer dan 75 procent van de Amerikanen van Arabische afkomst christen.


Wat christenen geloven

Het christendom is ontstaan ​​uit de monotheïstische traditie van het jodendom; Jezus, de stichter ervan, was een lid van de joodse gemeenschap in Romeins Palestina. De heilige geschriften zijn het Oude Testament (de Joodse Thora met toevoegingen) en het Nieuwe Testament (geschreven door de volgelingen van Jezus na zijn dood en bevat het levensverhaal van Jezus en andere vroegchristelijke geschriften).

Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (47)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (48)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (49)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (50)
Een christelijk schilderij van Maria met het kindje Jezus [vergroten]
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (51)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (52)

Christenen geloven dat God wordt geopenbaard door drie dimensies: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Jezus wordt beschouwd als de zoon van God, geboren uit de maagd Maria en naar de aarde gekomen om verlossing te bieden voor de zonden van de mensheid. Nadat Jezus was gekruisigd en geëxecuteerd door de Romeinen, stond hij op uit de dood en steeg op naar de hemel. Dit evenement wordt gevierd met Pasen, terwijl de geboorte van Jezus wordt gevierd met Kerstmis.

Christenen geloven in een hiernamaals waar degenen die een goed leven hebben geleid in de hemel bij God zullen verblijven, en degenen die een onberouwvol leven van zonde hebben geleid, zullen worden gestraft in de hel.


De opvattingen van het christendom over het jodendom en de islam

Hoewel het christendom is ontstaan ​​uit joodse teksten, volgen christenen de joodse wet niet. In plaats daarvan geloven ze dat de rituele Joodse wet werd afgeschaft ten gunste van een universeel evangelie voor de hele mensheid en de christelijke leer: "Heb uw naaste lief als uzelf."

Relaties tussen joodse en christelijke gemeenschappen zijn vaak moeilijk geweest, vooral in christelijk Europa. Daar werden joodse gemeenschappen vaak het slachtoffer van discriminatie en geweld door christenen.

Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (53)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (54)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (55)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (56)
Een artistieke weergave van christelijke kruisvaarders [vergroten]
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (57)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (58)

Het christendom heeft ook een problematische relatie met de islam gehad. Christenen accepteren Mohammed niet als profeet. Terwijl veel christenen in het Midden-Oosten zich tijdens en na de zevende eeuw tot de islam bekeerden, beschouwde de kerkelijke hiërarchie in Rome en Constantinopel de islam als zowel een politieke als een theologische bedreiging. De kruistochten waren een mislukte poging om de islamitische verovering van het oostelijke Middellandse Zeegebied en de heilige plaatsen van alle drie de monotheïstische religies ongedaan te maken.


Islam

Een korte geschiedenis van de islam

Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (59)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (60)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (61)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (62)
Pelgrims omsingelen Kaaba, de heiligste tempel in de islam, in het centrum van het oude heiligdom van Mekka. [vergroten]
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (63)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (64)

De islam ontstond in het begin van de zevende eeuw G.T. in de gevestigde woestijngemeenschap van Mekka (in het huidige Saoedi-Arabië). Het ontwikkelde zich vanuit zowel de joods-christelijke traditie als de culturele waarden van de nomadische bedoeïenenstammen van Arabië.

De islam breidde zich uit naar gebieden die werden gecontroleerd door het Byzantijnse rijk (grotendeels Griekssprekend en orthodox christelijk, maar met een diverse bevolking) en het Sassanische rijk (officieel Zoroastrisch en Perzisch sprekend, maar ook divers). Tegen het midden van de achtste eeuw had de islam zich naar het westen verspreid naar Noord-Afrika en Europa, en naar het oosten naar Centraal-Azië. Door de eeuwen heen bleef de islam groeien in Afrika bezuiden de Sahara, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië.

Naarmate de islam zich uitbreidde, pasten de nieuwe islamitische samenlevingen veel van de gewoonten die ze tegenkwamen aan en synthetiseerden ze. Als gevolg hiervan creëerden moslims in verschillende delen van de wereld voor zichzelf een breed scala aan culturele tradities.

Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (65)Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (66)Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (67)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (68)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (69)
Islamist versus islamitisch (3:06)Horloge
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (70)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (71)

De cultuur van islamitisch Spanje was bijvoorbeeld zo kosmopolitisch dat sommige christelijke en joodse ouders klaagden dat hun kinderen meer geïnteresseerd waren in het ontwikkelen van hun kennis van het Arabisch dan in respectievelijk het leren van Latijn of Hebreeuws. Veel elementen van de islamitische samenleving werden een integraal onderdeel van de Europese cultuur van de middeleeuwen en de renaissance, zoals het begrip ridderlijkheid en bepaalde vormen van muziek (de luit, de arabesk) en poëzie.

Aan de oostkant van de islamitische wereld bekeerden veel Indonesiërs zich tussen de 15e en 17e eeuw tot de islam. Reeds bestaandanimistovertuigingen werden vaak opgenomen in de lokale praktijk van de islam.


Islamitische gemeenschappen

Binnen de islam zijn er veel verschillende gemeenschappen. Veel van deze verdeeldheid, zoals de soennieten, sjiieten, ismailieten, alevieten/alawieten en druzen, vinden hun oorsprong in politieke en leerstellige meningsverschillen in de gemeenschap. Aanhangers van de islam kunnen min of meer oplettend, conservatief of liberaal zijn.

Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (72)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (73)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (74)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (75)
Wervelende derwisjen die muziekinstrumenten bespelen en dansen, Istanbul, foto c. 1922 [vergroten]
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (76)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (77)

Het soefisme is de mystieke traditie van de islam, waarbij de nadruk ligt op de directe ervaring van het goddelijke. De 13e-eeuwse dichter Jalaluddin Rumi is een bekende soefi-figuur wiens werk tegenwoordig populair is geworden in de Verenigde Staten. Wervelende derwisjen zijn dansers die in de ban raken van hun ervaring met het soefisme.


Wat moslims geloven

Moslims geloven dat Allah (het Arabische woord voor God) zijn openbaring, deKoran, aan de profeet Mohammed in de zevende eeuw G.T. om het aan de mensheid te verkondigen. De koran bevat verzen(soera's)in het Arabisch waarin moslims wordt verteld dat ze één god moeten aanbidden, en waarin wordt uitgelegd hoe ze anderen correct moeten behandelen.

Een andere historische tekst, de Hadith, geschreven door geleerden na de dood van Mohammed, beschrijft het leven van Mohammed als een voorbeeld van vroom gedrag, verbiedt wetten voor de gemeenschap op basis van de koran en het voorbeeld van Mohammed, en legt uit hoe bepaalde rituelen moeten worden uitgevoerd.

Oplettende moslims oefenen vijf principes (pijlers) van de islam uit: het mondeling verkondigen van hun geloof(sjahada);vijf keer per dag bidden(salat);vasten bij daglicht tijdens de maand Ramadan(uitnodiging);een deel van hun inkomen doneren aan een goed doel(zakat);en minstens één keer in hun leven een bedevaart naar Mekka maken als ze het zich kunnen veroorloven(hadj).Veel moslims houden zich ook aan voedingsregels, van oorsprong vergelijkbaar met die van het judaïsme, die bepaald voedsel (zoals varkensvlees) verbieden, alcohol verbieden en voorschrijven hoe dieren moeten worden geslacht voor voedsel.

De moslimkalender is maankalender en verschuift ten opzichte van de zonnekalender. Net zoals Christenen jaren tellen vanaf het jaar van Jezus' geboorte, zo tellen moslims jaren vanaf Mohammeds verhuizing van Mekka naar Medina in 622 G.T. Moslimjaren worden aangeduid als A.H.,In het jaar van de Hegira, of "jaar van de Hijra."

Grote moslimfestivals zijn onder meer Id al-Fitr (het vastenfeest, gevierd aan het einde van de ramadan) en Id al-Adha (het offerfeest, de herdenking van Abrahams bereidheid om Ishmail te offeren, dat plaatsvindt tijdens de bedevaartsmaand) .

Moslims geloven in een Dag des Oordeels, wanneer rechtschapen zielen naar de hemel gaan en boosdoeners naar de hel.


De opvattingen van de islam over het jodendom en het christendom

De islam ziet het jodendom en het christendom als eerdere versies van de islam, openbaringen die binnen dezelfde traditie door Allah zijn gegeven, maar in de loop van de tijd door hun volgelingen verkeerd zijn begrepen. Moslims zien de islam als de laatste, volledige en correcte openbaring in de monotheïstische traditie van de drie religies.

Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (78)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (79)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (80)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (81)
Een 19e-eeuws exemplaar van het heilige boek van de islam, de koran, met de hand gekopieerd in het Arabisch, opengeslagen bij het eerste hoofdstuk, de Fatiha [vergroten]
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (82)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (83)

De islamitische traditie erkent veel van de joodse en christelijke profeten, waaronder Abraham, Mozes en Jezus (hoewel hij niet als de zoon van God wordt beschouwd). Veel niet-moslims geloven ten onrechte dat Mohammed het equivalent is van Jezus in de islamitische traditie; in feite is het de koran die in de islam op dezelfde centrale positie staat als Jezus in het christendom. Mohammed zelf is niet goddelijk, maar een profeet die door God is gekozen om zijn boodschap over te brengen en een voorbeeld van vroomheid om na te volgen.

Joden en christenen worden in de koran specifiek beschermd als volkeren van het boek, waardoor hun spirituele band met de islam wordt versterkt doordat ze openbaringen van God hebben ontvangen. De islamitische juridische traditie heeft de rechten van joden en christenen gehandhaafd om hun overtuigingen en praktijken binnen hun gemeenschappen in islamitische landen te behouden, en dit beleid van tolerantie is over het algemeen gehandhaafd.


Terug naar boven

Binnen het Koninkrijk - Deel II:
http://www.pbs.org/newshour/bb/middle_east /jan-june02/saudi_2-15.html
NieuwsUurverkent het debat over de islam, onderwijs en cultuur in Saoedi-Arabië.

Christenen in het Midden-Oosten:
http://search.npr.org/cf/cmn/cmnpd01fm.cfm ?PrgDate=04/23/2002&PrgID=5
Praat van de natiekijkt naar de rol van christenen die in Israël en de Westelijke Jordaanoever wonen. Dit verhaal werd uitgezonden tijdens de militaire impasse in Bethlehem's Geboortekerk.

De reis van de paus:
http://www.pbs.org/newshour/bb/religion/ jan-june01/pope_5-8.html
NieuwsUurvoert een discussie over de verzoeningsreis van paus Johannes Paulus II naar Griekenland, Syrië en Malta.

Islam: rijk van geloof:
http://www.pbs.org/empires/islam/index.html
De begeleidende website voorIslam: rijk van geloof,een PBS-film over 's werelds snelst groeiende religie

Islam observeren:
http://www.pbs.org/newshour/bb/religion/july-dec01/islam_11-16.html
Islamitische geleerden bespreken de toekomst van de islam terwijl de ramadan begint, uit nieuwsgierigheid en bezorgdheid. (november 2001)

Inside Out: Revolutionaire islam:
http://insideout.wbur.org/documentaries/revolutionaryislam/
Deze radiodocumentaire onderzoekt de manifestaties van de politieke islam over de hele wereld.

Gids voor religies van de wereld:
http://www.bbc.co.uk/worldservice/people /features/world_religions/
Een gids voor zes wereldreligies: boeddhisme, christendom, hindoeïsme, islam, jodendom en sikhisme

Beliefnet-website:
http://www.geloof.net/
Een website over religie

Jodendom 101 website:
http://www.jewfaq.org/index.htm
Een online encyclopedie over het jodendom

Lexicon van Israëlisch "Engels":
http://www.iyba.co.il/lexicon.htm
Een verklarende woordenlijst van Israëlische termen, acroniemen en afkortingen gevonden in Engelstalige publicaties

Religies verkennen:
http://uwacadweb.uwyo.edu/religionet/er/default.htm
Informatie over boeddhisme, christendom, hindoeïsme, islam en jodendom

Wie zijn oosterse christenen?:
http://www.arimatea.co.uk/whoare.htm
De oorsprong en definitie van het oosterse christendom

Syrië en het christendom:
http://atheism.about.com/library/world/KZ /bl_SyriaChristianity.htm
De geschiedenis van het oosterse christendom in Syrië

Islam:
http://www.cqpress.com/context/articles/epr_islam.html
Een encyclopedie-artikel over de islam

Islam: een wereldwijde religie:
http://www.seasite.niu.edu/crossroads/russell/islam.htm
De impact van de islam op Zuidoost-Azië

Perzische dichter bestseller in Amerika:
http://www.csmonitor.com/durable/1997/11/25/us/us.3.html
Een artikel over de populariteit van de mystieke islamitische dichter Jalaluddin Rumi

Historische kaarten van de islam:
http://ccat.sas.upenn.edu/~brvs/pages/maps.html
Historische kaarten van de islam

Islaam in Iran:
http://www.pbs.org/visavis/islam_in_iran_mstr.html
Tegenoveronderzoekt de oorsprong van de islam en zijn evolutie in Iran.

Saoedische tijdbom?:
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/saudi/
Frontlinieonderzoekt de verborgen onderstromen van islamitisch extremisme, het wijdverbreide bereik en de bedreiging voor het koninkrijk Saudi-Arabië.

Religie & Cultuur:
http://www.pbs.org/wnet/wideangle/classroom/lp5.html
Studenten zullen nadenken over het thema religie en cultuur terwijl ze leren over het hindoe-moslimconflict in de provincie Gujarat, India.

Geschiedenis, religie en politiek in Jeruzalem en daarbuiten begrijpen:
http://www.pbs.org/pov/pov2001/promises/intheclassroom.html
Studenten verwerven historische kennis van het conflict tussen Israëli's en Palestijnen in de regio, leren hoe ze een conflict vanuit meerdere perspectieven kunnen interpreteren, pleiten voor een standpunt en ontwikkelen meer vaardigheden voor het oplossen van conflicten.

Genderkwesties in de islam:
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/teach/muslims/
Studenten zullen de rollen van mannen en vrouwen vergelijken en contrasteren met betrekking tot verschillende onderwerpen in de zes landen die in de film voorkomen.

Grote denkers en prestaties van de islam:
http://www.pbs.org/empires/islam/lesson4.html
Studenten zullen leren over de diverse prestaties van grote islamitische geleerden.

God vecht terug: 1978-1992:
http://www.pbs.org/wgbh/peoplescentury/teachers/tggod.html
In de jaren zeventig komen vervreemde Iraniërs massaal naar de beloften van het islamitisch fundamentalisme en al snel volgen Egyptenaren en Algerijnen. In de jaren tachtig grijpen vervreemde Amerikanen massaal naar de beloften van het christelijk fundamentalisme.

De fascinerende wereld van de islam:
http://www.pbs.org/empires/islam/lesson2.html
Studenten onderzoeken de mensen, plaatsen en gebeurtenissen die de geschiedenis van de islam hebben gevormd.

Een inleiding tot de islam en Mohammed:
http://www.pbs.org/empires/islam/lesson1.html
Studenten zullen de belangrijkste monotheïstische geloofssystemen van de wereld vergelijken.

Midden-Oosten: kruispunt van geloof en conflict (kaart):

Aanvulling opNational Geographic,oktober 2002


gerelateerde onderwerpen


Gerelateerde kaarten

Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (84)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (85)

Jodendom

Een korte geschiedenis van het jodendom

Joodse culturele groepen

Jodendom in Israël en Amerika

Wat Joden geloven

De opvattingen van het jodendom over het christendom en de islam

Christendom

Een korte geschiedenis van het christendom

Christendom in het Midden-Oosten

Wat christenen geloven

De opvattingen van het christendom over het jodendom en de islam

Islam

Een korte geschiedenis van de islam

Islamitische gemeenschappen

Wat moslims geloven

De opvattingen van de islam over het jodendom en het christendom

Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (86)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (87)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (88)


Tijdlijn(vereistFlash)
Belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot religie in het Midden-Oosten
Tijdlijn met alleen tekst


Gerelateerde websites


gerelateerde onderwerpen


Gerelateerde kaarten

Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (89)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (90)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (91)
Steun uw lokale PBS-station
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (92)
Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS (93)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 31/01/2024

Views: 5635

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.