Uitgelegd: Milieurechten in de islam (2024)

Uitgelegd: Milieurechten in de islam (1)

Dit artikel is geschreven als onderdeel van onze serie: Een complete gids voor moslims over klimaatverandering! In deel 1 bespreken we wat de islam zegt over het milieu en onze rol bij het beschermen van de wereld waarin we leven.

Als moslims weten we dat er veel mensen zijn die rechten op ons hebben. Allah (swt) heeft ons bevolen om voor onze buren te zorgen, vriendelijk tegen onze ouders te spreken, voor onze gezinnen te zorgen en regelmatig liefdadigheid te geven aan mensen in nood. Naast de rechten van mensen,ook de omgeving om ons heen heeft rechten die we beloofd hebben na te komen.

Dit artikel zal betrekking hebbenzeven belangrijke lessende Koran en de Soennah leren ons over milieurechten.

1. De wereld is in balans geschapen

Onze wereld is perfect ontworpen door de ultieme Schepper en Ontwerper. In Surah Ar-Rahman zegt Allah: 'De meest Barmhartige. Hij onderwees de koran. Hij schiep de mens. Hij leerde hem welsprekendheid. De zon en de maan (bewegen) door nauwkeurige berekening. En de sterren en de bomen werpen zich ter aarde.En de hemel hief Hij op en legde de weegschaal op. Dat je niet overschrijdt binnen de balans...' [De Edele Koran, 55:1-8]

Het was Allah die de aarde op een perfecte afstand van de zon plaatste en de aarde in beschermende lagen van de hemel wikkelde. Hij vulde onze wereld met bomen die de bodem stabiliseren, rivieren waarop beschavingen kunnen gedijen en talloze wonderbaarlijke ecosystemen - koraalriffen, moerassen, regenwouden en meer.

Daarom is het van vitaal belang dat we ernaar streven het evenwicht van deze wereld te behouden.

Allah vertelt ons dat Shaitan heeft verklaard: 'Ik zal hen bevelen zodat zij Gods schepping zullen veranderen' [De Edele Koran, 4:119].Door delen van de schepping te veranderen voor onze eigen behoeften- b.v. door de lucht te vervuilen om massaproducten te produceren, of bomen te kappen om land te ontwikkelen -onze perfect uitgebalanceerde omgeving is nu verstoord.

2. Onze omgeving is een zegen voor ons

Tegenwoordig hebben we een gezegde dat 'milieurechten mensenrechten zijn'.Menselijke gemeenschappen hebben recht op een veilige en duurzame omgeving, dus vechten tegen ontbossing of vervuiling is eigenlijk vechten voor de rechten van mensen.

Dat leert de islam ons ookhet milieu beschermt en voedt de menselijke beschaving- en de koran staat vol met prachtige beelden over deze zegening.

Bedenk hoe Allah tegen ons praat over de geneugten van regen, zeggende: 'En Allah heeft regen uit de lucht neergezonden endaarmee leven gegeven aan de aarde na haar levenloosheid. Daarin is inderdaad een teken voor een volk dat luistert'. [De Edele Koran, 16:65]

Allah zegt ook: 'En Hij is het die regen uit de lucht laat neerdalen, en Wij produceren daarmee de groei van alle dingen.Wij produceren er groen van waaruit Wij in lagen gerangschikte korrels produceren.En van de palmbomen - van de opkomende vruchten hangen laaghangende trossen.En tuinen met wijnstokken en olijven en granaatappels, vergelijkbaar maar toch gevarieerd. Kijk naar [elk van] zijn fruit wanneer het meegeeft en [naar] het rijpen. Daarin zijn inderdaad tekenen voor een volk dat gelooft'. [De Edele Koran, 6:99]

Of bedenk hoe Allah praat over hoe de aarde ons thuis is:

  • 'Het is Allah die voor jullie de aarde heeft gemaakteen vestigingsplaatsen de lucht een plafond en vormde jou en perfectioneerde je vormen en voorzag je van goede dingen. Dat is Allah, jouw Heer; dan gezegend is Allah, Heer der werelden'. [De Edele Koran, 40:64]
  • 'EnHij heeft stevig gezette bergen in de aarde geworpen, opdat zij niet met u zou verschuiven, en [maakte] rivieren en wegen, opdat u mag worden geleid'. [De Edele Koran, 16:15]

Op deze manier moedigt de islam ons aan om getuige te zijn van de voordelen die Allah in onze omgeving heeft gecreëerd - to beschut ons, voed ons, maak reizen gemakkelijk voor onsen zoveel meer.

Wanneer we de rechten van het milieu verwaarlozen, verstoren we niet alleen een perfect evenwicht, maar veroorzaken we ook schade aan onszelf en toekomstige generaties. In plaats van regen te voeden, zien we verwoestende overstromingen en droogtes toenemen. De lucht is niet langer een bescherming en de aarde wordt een plaats van verplaatsing in plaats van vestiging.

3. Het milieu is onze verantwoordelijkheid

Hoewel het milieu een zegen voor ons is,dit is geen eenrichtingsrelatie, waar we van de wereld kunnen nemen zonder iets terug te geven. Sinds het begin van de mensheid,we hebbenaltijdverantwoordelijk geweest voor de bescherming van het milieuzoveel het ons beschermt:

Deze wereld is een amanah (vertrouwen) die mensen van Allah hebben aanvaard.Ieder mens is een khalifah (opvolger of rentmeester) voor de aarde- iemand die tijdelijk verantwoordelijk is om het veilig en bloeiend te houden.We zijn niet de meesters van deze wereld - we zijn er in feite in dienst van.

Allah herinnert ons aan onze eigen plek door te zeggen:'Steer niet juichend op de aarde. Je zult de aarde nooit uit elkaar splijten, noch zul je de bergen evenaren in gestalte'.[De Edele Koran, 17:37]

Allah zegt ook: 'Inderdaad, de schepping van hemel en aarde is groter dan de schepping van de mensheid, maar de meeste mensen weten het niet'. [De Edele Koran, 40:57]

Daarom kunnen we niet verwachten dat het milieu voor zichzelf zal zorgen naarmate de menselijke ontwikkeling versnelt. Het is onze plicht ervoor te zorgen dat we het niet uitbuiten of onze verantwoordelijkheid jegens het verwaarlozen.

4. Ons is opgedragen geen 'corruptie te verspreiden'

Er zijn twee manieren waarop we kunnen voldoen aan de rechten van het milieu:door het niet te schaden; en door deze actief te beschermen.

Wat het eerste betreft, Allah gebiedt ons:'Bega geen misbruik op aarde, corruptie verspreiden'.[De Edele Koran, 2:60]

Elders zegt Allah: 'Corruptie is verschenen door het land en de zeedoor wat de handen van mensen hebben verdiend- opdat Hij hen moge laten proeven van (de gevolgen van) wat zij hebben gedaan, opdat zij wellicht zullen terugkeren (tot gerechtigheid)'. [De Edele Koran, 30:41]

In deze tijd heeft 'corruptie' zich snel over de aarde verspreid. Terwijlsommige mensen zijn veel meer verantwoordelijk voor de vernietiging van het milieu, nu proeft de hele mensheid de gevolgen van de uitbuiting ervan.

Het meest voor de hand liggende gevolg is de klimaatverandering: enorme veranderingen in het weer en een toename van natuurrampen. Maar we hebben ook habitats vernietigd waarvan we afhankelijk zijn om te overleven en we hebben verontreinigende stoffen en gifstoffen verspreid die ons ziek maken.Het milieu is nu zo kwetsbaar dat elk individu er actief aan moet werken om het niet te schaden.

Tot nu toe hebben we vermeld hoe de wereld in evenwicht is geschapen; hoe het milieu een zegen voor ons is; dat wij er verantwoordelijk voor zijn; en dat ons is opgedragen geen 'corruptie te verspreiden'.

Onze volgende drie lessen zullen zijndrie manieren waarop we het milieu kunnen beschermen: bescherming van hulpbronnen, natuurbehoud en waardering voor het leven.

5. Middelen moeten als beperkt worden beschouwd

Islam moedigt ons aan om alle middelen als beperkt te beschouwen. Natuurlijk hebben we het recht om ervan te profiteren, maar we worden aangemoedigd om alleen aan onze 'behoeften' te denken en niet verkwistend te zijn.

Het eerste type verspilling is het overmatig gebruik van een hulpbron:

In de bovenstaande hadith leert de Profeet (saw) ons een diepgaande les -zelfs als we schijnbaar onbeperkte middelen hebben, zouden we ze toch alleen moeten gebruiken om in onze behoeften te voorzien.Hier in het VK hebben we 24/7 warm en koud stromend water, maar we moeten nog steeds precies zoveel gebruiken als we nodig hebben. Deze eenvoudige actie is eigenlijk inherent aanrespectvol omgaan met ons milieu, zonder zijn middelen te veel te gebruiken.

Het tweede type verspilling is helemaal geen hulpbron gebruiken:

Het bovenstaande citaat is afkomstig uit een brief die Ali (ra) schreef aan Mali Al-Ashtar An-Nakha'i (rh), die hij had aangesteld om Egypte te besturen. In deze briefAli (ra) benadrukte de noodzaak voor landeigenaren om hun land te cultiveren in plaats van er simpelweg belasting over te betalen, onder vermelding van: 'Je moet... je aandacht meer richten op het cultiveren van het land dan op het innen van inkomsten, omdat er geen inkomsten kunnen zijn zonder cultivatie.Wie zonder teelt om inkomsten vraagt, ruïneert het gebied en brengt verwoesting aan de mensen.Zijn heerschappij zal slechts een ogenblik duren'.

Als een land bebouwd kan worden, dan zou het zonde zijn om dat niet te doen.Het land zou nutteloos worden als het mensen, vee en vogels zou kunnen voeden.

Bij het adviseren van een man die een verlaten land had teruggewonnen en ontwikkeld, zei Ali (ra): 'Neem er met plezier van,zolang je een weldoener bent, geen plunderaar; een cultivator, geen vernietiger'. [Kitaab al-Kharaj]

Het is echter vermeldenswaard datsommige soorten land hoeven niet noodzakelijkerwijs te worden bewerkt, maar hun ecosystemen moeten worden behouden, want dat zou voordeliger zijn. Dit leidt ons naar ons volgende punt: het behoud van de islamitische traditie van natuurbehoud.

5. De islamitische traditie van conservering

We hebben eerder vermeld dat het milieu het recht heeft om niet te worden geschaad en ook om actief te worden beschermd.Actieve bescherming van het milieu kan worden gedaan door middel van natuurbehoud.

De definitie van behoud isde zorg voor en bescherming van natuurlijke hulpbronnen, zodat ze kunnen blijven bestaan ​​voor toekomstige generaties. Dit omvat ook het behoud van de diversiteit van soorten en ecosystemen. De nadruk ligt niet op het weghouden van de natuur van de mens, maar opervoor te zorgen dat we natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier gebruiken, profiteer ervan zonder het te beschadigen.

Hoewel het idee van natuurbehoud modern lijkt, heeft de mensheid eigenlijk een lange traditie in het op deze manier beschermen van haar verschillende habitats en wilde plekken.Veel inheemse culturen hebben een symbiotische relatie met het land waarop ze leven, het gebruiken om voedsel te verbouwen of op dieren te jagen zonder het ooit te beschadigen. En de islamitische wet zelf volgt deze praktijk door het concept van 'beschermde gebieden'.

In de islam wordt een 'beschermd gebied' een Hima genoemd.Ze bestonden wel in het pre-islamitische Arabië, maar de Profeet (saw) legde ons specifieke regels op toen hij de beschermde gebieden van Medina instelde.

Het is bekend dat Mekka een beschermd gebied is waar het verboden is om enig levend wezen te doden, waardoor het behoud van de levende wezens wordt gegarandeerd. Evenzo,in Medina vestigde de Profeet (saw) 'Hima ash-Shajar', of 'Het beschermde gebied van de bomen'.Het omringt de Haram van Medina, met een oppervlakte van 1.300 km2, en het is verboden om daar te jagen of de houtachtige vegetatie te kappen.

Dit gebied is dus in staat omgedijen als een biologisch divers land, die heuvels, ravijnen, wetlands en vulkanisch lavaterrein omvat.De ecosystemen zijn intact gehouden, dus Medina kan een toevluchtsoord zijn voor inheemse planten, vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën en ongewervelde dieren.

De Profeet (saw) vestigde ook Hima an-Naqiongeveer 90 km ten zuiden van Medina, bestemd voor het weiden van de cavaleriepaarden van de moslims.

Later richtte Umar ibn Al-Khattab (ra) Hima ar-Rabadah op, 160 km verwijderd van Medina, waarmee de Sahabah laten zien dat ze zich houden aan de praktijk van natuurbehoud in plaats van onzorgvuldig gebruik van het land. Zijschiep het precedent voor moslimjuristen om bepaalde regels vast te stellen over beschermde gebieden.

As-Suyuti (r) zei dat een Hima moet worden opgericht door een regerende autoriteit. Het doel is omwille van Allah(d.w.z. voor algemeen belang in plaats van persoonlijk voordeel). Een beschermd gebied mag de lokale bevolking niet beroven van middelen - d.w.z. het gaat om duurzaamheid. Als het niet meer gunstig is, moet de manier waarop het wordt beheerd veranderen.

Deze vier voorwaarden zijn vergelijkbaar met het moderne denken over 'beschermde gebieden' en beschermde natuurgebieden.Als moslims zouden we daarom niet alleen in theorie moeten weten wat milieurechten zijn, we zouden ook bestaande inspanningen moeten ondersteunen om ons land en onze dieren in het wild te behouden. Waar je ook woont, er is zeker een poging om bedreigde dieren te beschermen, biologische landbouw aan te moedigen, te strijden tegen het kappen van bomen of iets dergelijks.Onderzoek dus wat u kunt doen om moderne natuurbeschermingsinspanningen te ondersteunen!

7. Al het 'leven' is inherent waardevol

We hebben al gewezen op de gevaren van het verstoren van het evenwicht in de wereld, evenals op het feit dat de bescherming van het milieu gelijk staat aan de bescherming van de mensheid.

Ongeacht de impact van de vernietiging van het milieu op ons,we hebben de verantwoordelijkheid om het milieu op zichzelf gezond te houden.

We weten dat bomen waardevol voor ons zijn, dat bijen nuttig zijn en dat vee nuttig is. Maar ongeacht hoe ze ons ten goede komen, onze belangrijkste reden om ze te beschermen is datze zijn inherent waardevol als onderdeel van Allah's schepping.

Het zijn ook gemeenschappen; zij zijn ook Zijn aanbidders. Het zijn tekenen van Hem enelk stukje creatie is uniek en het beschermen waard.

De Boodschapper van Allah (saw) leerde ons: 'Er was eens een profeet die onder een boom aan het rusten was toen een mier hem beet, dus beval hij dat zijn bagage onder de boom (de boom) weggehaald moest worden en de woning van de mier verbrandde met vuur. Allah openbaarde hem:"Een enkele mier heeft je gebeten, maar je hebt een natie vernietigd die Allah verheerlijkt?"'[Bukhari]

Deze discussie over milieurechten wordt vaak voorgesteld als iets dat nodig is om mensen veilig en gezond te laten zijn. Maar de islam leert ons dat,zelfs alswe werden niet getroffen door overstromingen en droogte,zelfs alsons water en voedsel was nog zuiver,zelfs alser waren genoeg bronnen die we konden gebruiken -we moeten nog steeds goed omgaan met het milieu.

Elk deel van Allah's schepping verheerlijkt Hem - en we hebben het vertrouwen aanvaard om voor elke kwetsbare gemeenschap in deze wereld te zorgen.


Muslim Hands is een bekroonde liefdadigheidsinstelling, opgericht in 1993 om mensen te helpen die noodhulp nodig hebben en om de onderliggende oorzaken van armoede aan te pakken. We hopen dat dit artikel nuttig voor je was!Als u het milieu in slechts een paar klikken wilt beschermen, waarom nietplant een boomom de lucht te zuiveren, de bodem te stabiliseren, te zorgen voor voedsel en onderdak voor talloze kleine wezens?

Olijfboom £ 15
Fruitboom £ 25

Vorig artikel De ultieme gids voor Rabi al-Awwal

Volgend artikel Aflevering 6: De gezegende geboorte van de profeet (saw)

Uitgelegd: Milieurechten in de islam (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 6411

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.