Hoe een auto te ontkolen met waterstofperoxide - Bulkperoxide (2024)

Als u zoiets ingewikkelds als een auto of een ander motorvoertuig koopt, is zwaar onderhoud een gegeven. Maar hoe ga je om met het onderhoud van een auto? Op welke onderdelen moet je je meer concentreren?

Als u selectief bent, zijn er dan bepaalde onderdelen die u kunt negeren, terwijl andere absoluut essentieel zijn? Dat zijn enkele van de dingen waar we het vandaag over zullen hebben.

Voordat we bij het kerngedeelte van ons artikel komen, weet ik zeker dat de meesten van jullie wel eens hebben gehoord van waterstofperoxide: de giftige, zeer zure chemische verbinding die in industrieën wordt gebruikt.

Maar hoeveel van jullie wisten dat er ook een minder geconcentreerde versie is gemaakt voor huishoudelijk gebruik? Als je het niet wist, weet je het nu wel. 3%waterstof peroxidewerd geïntroduceerd om het leven van mensen gemakkelijker te maken.

De verwaterde oplossing met lage concentratie kan op meerdere oppervlakken in huis worden gebruikt, inclusief uw eigen huid. De unieke eigenschappen bieden een breed scala aan toepassingen zonder ernstige nadelen.

Wat we vandaag zullen bespreken, is of je je auto koolstofarm kunt maken met waterstofperoxide? En zo ja, hoe?

Koolstofopbouw - wat is het?

Als je ooit bij de monteur bent geweest, is de kans groot dat je hem hebt horen zeggen dat je een grote hoeveelheid hebtkoolstof opbouw. Dus wat betekent dat precies?

Welnu, elke keer dat uw motor draait, wordt een deel van de brandstof onvolledig verbrand. Wat dit doet, is dat er koolstofafzettingen in en rond uw motor ontstaan.

Na verloop van tijd verharden deze afzettingen en vormen ze plaques, beter bekend als koolstofophopingen. Zodra dit zwarte roet hard wordt, kan het verschillende problemen in uw motor veroorzaken, waarvan de ergste het volledig vastlopen van de motor is. De koolstofophopingen zetten zich meestal af rond specifieke motorgebieden, zoals injectorsproeiers, cilinderwanden en inlaatkleppen.

Het zal u verbazen dat nieuwere motoren gevoeliger zijn voor dit probleem in vergelijking met oudere motoren. Dus als je een oudere motor hebt, maak er dan het beste van voordat je moet veranderen.

Waarom gebeurt het?

Zoals we hierboven hebben vermeld, debelangrijkste oorzaak van koolstofafzettingen is onvolledige brandstofverbranding. Onvolledige verbranding van brandstof kan vaker voorkomen bij defecte motoren waarbij de brandstof niet wordt voorzien van een goede toevoer van lucht.

Hierdoor blijft het verbrandingsproces hetzelfde, behalve dat er koolstof en koolmonoxide worden geproduceerd in plaats van kooldioxide.

Koolmonoxide is een zeer giftig gas dat een mens binnen enkele minuten kan doden als het wordt ingeademd. Het is zeer krachtig en kan het ademhalingssysteem van een persoon vernietigen.

Koolstof komt daarentegen niet in het milieu terecht. In plaats daarvan wordt het in de motor afgezet op verschillende onderdelen die op de lange termijn problemen veroorzaken.

Dus als u ooit zwarte rook uit de geluiddemper van uw auto ziet komen of als de temperatuurnaald van uw auto omhoog gaat, stop dan en laat uw motor zo snel mogelijk controleren.

Waar kan dit toe leiden?

Koolstofophoping kan leiden tot een aantal motorproblemenbeginnend met verstoorde luchtstroom. Koolafzettingen zijn al een product van onvoldoende luchtstroom naar de motor, en dit probleem verergert het nog meer. Met koolstofafzettingen die in het midden van leidingen zitten en de weg blokkeren, is er een drastische toename van de onvolledige verbranding van brandstof.

Naast onvoldoende luchtstroom verslijt het ook de levensduur van de motor. Koolafzettingen kunnen hotspots in de motorkamer veroorzaken.

Een hotspot is eigenlijk een gebied dat heel gemakkelijk oververhit raakt. Met meerdere hotspots over en rond de motor is de kans op oververhitting aanzienlijk groter.

Dit komt omdat koolstof de unieke eigenschap heeft om warmte in zichzelf vast te houden. Dus overal waar de koolstof is uitgehard, zullen die gebieden of 'hotspots' vrijwel onmiddellijk oververhit raken.

Zijn er manieren om dit te vermijden?

U denkt waarschijnlijk na over wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat dit u niet overkomt. Maak je geen zorgen, we hebben je. We zullen u enkele algemene tips geven die u in gedachten kunt houden om ervoor te zorgen dat u geen slachtoffer wordt van koolstofophoping.

  • Geef de voorkeur aan brandstof van hoge kwaliteit. Brandstof van lage kwaliteit is meer vatbaar voor onvolledige verbranding, wat leidt tot koolstofophoping. Als brandstof van hoge kwaliteit niet betaalbaar is, zorg er dan voor dat u deze een paar keer per maand gebruikt om de interne omgeving van uw motor te reinigen.
  • Zorg ervoor dat er geen andere factoren zijn die de lucht-brandstofverhouding beïnvloeden. Elke inconsistentie in de lucht-brandstofverhouding zal leiden tot koolstofophoping, aangezien brandstof niet in contact komt met voldoende lucht en een onvolledig verbrandingsproces start.
  • Vermijd rijden met zware voeten. Probeer af en toe je voet van het pedaal te halen. Vaak te snel rijden kan leiden tot koolstofafzetting in uw motor.
  • Vermijd dichtbevolkte wegen als dagelijkse route. Druk verkeer betekent dat u om de paar minuten langzaam vooruit gaat terwijl uw auto nog rijdt. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid van uw auto en de duurzaamheid ervan in de loop van de tijd verminderen.
  • Voer regelmatige olieverversingen uit. Als u gedurende langere tijd dezelfde olie hebt gebruikt, moet u uitstappen en deze verversen voordat deze uw motor negatief beïnvloedt.
  • Het gebruik van gespecialiseerde brandstofadditieven en brandstofbehandelingen. Injectie van deze chemische stoffen in de inlaatkleppen zou moeten helpen om eventuele roet- of koolstofafzettingen op te ruimen.

Decarbonisatie van uw auto met behulp van waterstofperoxide

Nu zou u een goed begrip moeten hebben van wat koolstofophoping is en waarom dit ten koste van alles moet worden vermeden. Welnu, het proces van het verwijderen van deze koolstofafzettingen staat bekend als decarbonisatie. En vandaag gaan we je vertellen hoe je deze methode thuis kunt uitvoeren met alleen waterstofperoxide.

Wat je nodig hebt

  • 400ml van3% waterstofperoxide
  • 5 liter water

Hoe te gebruiken

Als u overweegt waterstofperoxide te gebruiken om uw auto koolstofarm te maken, is het proces vrij eenvoudig. Ten eerste wilt u de motor opwarmen met behulp van de carburateur. Vervolgens wilt u een pijp rechtstreeks aansluiten op de inlaatklep of de vacuümleiding die aansluit op het inlaatspruitstuk.

Als uw pijp eenmaal goed is aangesloten op de inlaatklep, wilt u langzaam het water plus de waterstofperoxide-oplossing via de pijp in de motor gieten. Omdat uw motor wordt verwarmd, zal de hitte het waterstofperoxidemengsel verdampen, waardoor het in damp verandert. Deze damp is wat de klus zal klaren.

De damp die uit uw waterstofperoxidemengsel komt, begint af te brokkelen en verwijdert de koolstofafzettingen die zich in uw inlaatkleppen en verbrandingskamer hebben afgezet. De auto zal nu heldere, stinkende rook afgeven, wat een indicatie is dat het decarbonisatieproces werkt.

Zorg er daarna voor dat u minimaal 10 tot 15 kilometer rondrijdt en uw motorolie en motoroliefilter ververst. Dit verhoogt de levensduur en efficiëntie van uw motor.

Wat doet waterstofperoxide met een benzinetank?

Oké, dus nu we het hele decarbonisatieproces hebben doorlopen, weten we zeker dat sommigen van jullie aanvullende vragen hebben. Een veelgestelde vraag is: zorgt het gieten van waterstofperoxide in een benzinetank ervoor dat deze sneller loopt? Zal het mijn auto zuiniger maken? Het antwoord is nee.

Mensen denken vaak dat waterstofperoxide hun auto's sneller zal laten gaan. Laten we echter verduidelijken dat het toevoegen van waterstofperoxide in uw benzinetank helemaal niets zal doen, of erger nog, het kanverpest de motor van je auto.

Effecten op korte termijn

Het eerste teken dat er iets misgaat, is dat uw auto onder geen enkele omstandigheid wil starten. Zodra waterstofperoxide uw benzinetank vult, zal de motor niet ontsteken en blijft het voertuig stand-by.

Waarom gebeurt dit? Goed,waterstofperoxide is een polaire verbinding. In niet-polaire omgevingen zoals benzine, zal waterstofperoxide niet mengen. In plaats daarvan zal het op de bodem bezinken en eenvoudig afbreken om zuurstof vrij te maken. Je auto start dus niet.

Lange termijn effecten

De kortetermijneffecten hebben misschien geen negatieve gevolgen gehad, maar we kunnen u verzekeren dat het toevoegen van waterstofperoxide aan uw benzinetank die ook zal hebben.

Waterstofperoxide is eenreactieve chemische stof. Eenmaal in de benzinetank kan het vonken en binnenin een ontsteking veroorzaken. Dat zal ertoe leiden dat je auto ontploft. Dit waren de negatieve implicaties van waterstofperoxide waar we het over hadden.

Behalve het ronduit opblazen van het hele voertuig,waterstofperoxide is ook corrosief. Het kan onderdelen van uw motor aantasten, wat tot andere storingen kan leiden.

Daarom weten we zeker dat je nieuwsgierig bent om dit te proberen, maar het is het beste als je dat niet doet. Naast het volledig ruïneren van een werkende auto, kan het ook gevaarlijk zijn voor u en uw gezin.

Kun je een auto laten rijden op waterstofperoxide?

We hebben hierboven al vermeld hoe gevaarlijk het is om iets met waterstofperoxide te proberen, vooral in een brandbare omgeving zoals je motor. Maar als je nog steeds wilt weten of waterstofperoxide kan worden gebruikt om een ​​auto te laten rijden, blijft het antwoord hetzelfde. U kunt niet gebruikenwaterstofperoxide om een ​​auto te laten rijden.

Er is hier een verschil, aangezien sommigen van jullie misschien hebben gehoord dat waterstofperoxide als brandstof wordt gebruikt. Laten we verduidelijken dat het geen autobrandstof is; het is eerder raketbrandstof en wordt door wetenschappers gebruikt in sterk gecontroleerde omgevingen.

Vanwege de zeer vluchtige en brandbare aard van waterstofperoxide, moet u er zo ver mogelijk vandaan blijven als het gaat om het gebruik ervan als brandstof.

Beste concentratie om waterstofperoxide te gebruiken bij het koolstofvrij maken van uw auto

Dat kunnen wij u verzekeren3% waterstofperoxideconcentratie is verreweg het beste om voor dit doel te gebruiken. Een concentratie van 3% veroorzaakt geen nadelige langetermijneffecten en kan gemakkelijk worden verwijderd of uitgewassen als het ergens terechtkomt waar het niet hoort.

Het gebruik van een hogere concentratie kan tot desastreuze resultaten leiden.

Het komt neer op

We hopen dat je verschillende lessen uit dit artikel hebt geleerd. De eerste is om nooit waterstofperoxide in uw brandstoftank of zelfs maar buiten met benzine te mengen.

De tweede, en belangrijkere les, is hoe je je auto thuis koolstofarm kunt maken met behulp van waterstofperoxide. Geen gedoe en geen zorgen.

Dus, krijgje eigen setjevan waterstofperoxide nu en probeer het nu!

Hoe een auto te ontkolen met waterstofperoxide - Bulkperoxide (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 5609

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.