Feiten over Hydrocephalus (2023)

Overzicht

Ongeveer 1 op de 1000 baby's wordt geboren met hydrocephalus, een aandoening waarbij zich te veel hersenvocht ophoopt in de ventrikels van de hersenen. Symptomen kunnen zijn braken, lethargie, hoofdpijn, vergroot hoofd of zelfs toevallen. Er is geen remedie, maar het implanteren van een van onze shunts geeft vaak langdurige verlichting.

Definitie

De term "hydrocephalus" is afgeleid van twee Griekse woorden: hydro (water) en kephale (hoofd). Hydrocephalus wordt nog wel eens 'water in de hersenen' genoemd. Hydrocephalus is een aandoening waarbij een teveel aan hersenvocht zich ophoopt in de holtes van de hersenen die bekend staan ​​als 'ventrikels'.

Oorzaken en soorten hydrocephalus

Onder normale omstandigheden bestaat er een delicaat evenwicht tussen de productie, circulatie en absorptie van cerebrospinale vloeistof in de ventrikels van de hersenen.

Hydrocephalus is het resultaat van een onbalans in de verdeling van hersenvocht. De drie soorten hydrocephalus omvatten:

 • Niet-communicerende (obstructieve) hydrocephalus- Treedt op wanneer de cerebrospinale vloeistofstroom wordt geblokkeerd in het ventriculaire systeem
 • Communicerende (niet-obstructieve) hydrocephalus- Treedt op wanneer er onvoldoende cerebrospinale vloeistofabsorptie is
 • Normale druk hydrocephalus (NPH)- Een toename van de hoeveelheid hersenvocht in de ventrikels van de hersenen met weinig of geen toename van de druk in het hoofd; het vaakst gezien bij volwassenen ouder dan 60 jaar

Zowel niet-communicerende als communicerende hydrocefalus kan ofwel "aangeboren" zijn (bestaand vóór of bij de geboorte) of "verworven" (ontwikkelt zich na de geboorte als gevolg van een trauma of ziekte).

Symptomen

Bij baby's en peuters zijn de botten van de schedel nog niet gesloten en kan hydrocephalus duidelijk zijn. Het hoofd van het kind zal groter worden en de fontanel (zachte plek) kan gespannen en/of uitpuilend zijn. De huid kan er dun en glanzend uitzien en de aderen van de hoofdhuid kunnen er vol of gezwollen uitzien.

Symptomen kunnen zijn:

 • braken
 • Slechte voeding
 • Lusteloosheid
 • Prikkelbaarheid
 • Constante neerwaartse blik van de ogen
 • Af en toe toevallen

Bij oudere kinderen en volwassenen zijn de botten van de schedel gesloten. Deze personen hebben symptomen van verhoogde intracraniale druk als gevolg van ventriculaire vergroting van de extra cerebrospinale vloeistof, die compressie van het hersenweefsel veroorzaakt.

Symptomen kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot:

 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • braken
 • Visuele stoornissen
 • Slechte coördinatie
 • Persoonlijkheid verandert
 • Gebrek aan concentratie
 • Lethargie

De tekenen en symptomen van toenemende intracraniale druk zullen waarschijnlijk in de loop van de tijd veranderen, aangezien de craniale hechtingen (de gewrichten tussen de botten van de schedel) beginnen te sluiten bij de baby en peuter en volledig gesloten worden bij oudere kinderen.

Diagnose

Er zijn verschillende tests die kunnen helpen bij het diagnosticeren van hydrocephalus. Deze zelfde onderzoeken kunnen ook helpen bij het evalueren van de shunt in geval van storing of infectie.

De informatie op deze site mag niet worden gebruikt als vervanging voor een gesprek met uw arts. Praat altijd met uw arts over diagnose en behandelingsinformatie.

 • Afdrukken
 • E-mail
 • Kopieer link
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated: 12/01/2024

Views: 5673

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.